x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Κατηγορία
Κατηγορία

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για τη μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή εργαζόμενος της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, στο εξής Εταιρεία, ούτε ο αποστολέας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και ρήτρες ή κάποιους εξ αυτών. Η μεταφορά εγγράφων και δεμάτων από το σύστημα διεκπεραίωσης της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ διέπεται από τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Ο αποστολέας έχει ρητή γνώση αυτών των όρων και ανεπιφύλακτα τους αποδέχεται.

Άρθρο 1: Το συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) είναι μη διαπραγματεύσιμο. Συμπληρώνεται από τον αποστολέα ή από την εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των μεταφερόμενων αγαθών που περιγράφονται στο έντυπο. Ο αποστολέας δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους μεταφοράς από το σύστημα της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Άρθρο 2: Η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έχει το δικαίωμα (σύμφωνα με τους περιορισμούς της ΑΔΑΕ) να ελέγξει το περιεχόμενο του δέματος ή φακέλου που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει αλλά όχι και την υποχρέωση. Αν η Εταιρεία κρίνει ότι ένα αντικείμενο είναι επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάληψή του και περαιτέρω διακίνηση της αποστολής και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές. Η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των παρακάτω αντικειμένων και εγγράφων: Χρήματα, Συνάλλαγμα, Χρυσό, Πολύτιμα Μέταλλα και Λίθοι, Αρχαιότητες, Έργα Τέχνης, Λαχεία, Μετοχές, Ομόλογα, Ευπαθή Τρόφιμα, Προσωπική Αλληλογραφία και γενικά είδη που η διακίνησή τους απαγορεύεται ή περιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις διεθνείς συμβάσεις. Επιπλέον, η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δεν κάνει αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα, καθώς και αντικείμενα των οποίων ο αποστολέας αρνείται να δηλώσει επαρκή στοιχεία του ή στοιχεία του παραλήπτη που ζητούνται από την εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  δικαιούται κατά την παραλαβή είτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την παραλαβή της, να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση της αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχομένου ή ανεπαρκή στοιχεία παραλήπτη καθώς και αν δεν έχει υποβληθεί τελωνειακή δήλωση όταν αυτή απαιτείται από τους εφαρμοστέους τελωνειακούς κανονισμούς.

Άρθρο 3: Η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια με στόχο την ταχύτατη παράδοση, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, για μη προσήκουσα παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες ή σε ανώτερη βία, όπως ενδεικτικά: α) λόγω απρόοπτων γεγονότων, πέρα από τις αντικειμενικά ανθρώπινες δυνατότητες (ατύχημα ανεξάρτητα ευθύνης, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, πόλεμος ή γενική ή μερική επιστράτευση κ.ά.), β) λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή, γ) λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. Επιπλέον, η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, εξ αιτίας καθυστέρησης ή μη παράδοσης ή βλάβης ή καταστροφής του αντικειμένου, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα το είδος, η φύση και η αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου και αυτά δεν αναγραφούν στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. ή όταν ο αποστολέας δεν εξέδωσε και δεν παρέδωσε στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα από το νόμο φορολογικά στοιχεία και άλλα παραστατικά έγγραφα καθώς επίσης και όσες περιπτώσεις ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην υπ’ αριθμ. 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β’ 1412/10.6.2013) και στο νόμο εν γένει. Οι ενδεικτικοί χρόνοι παράδοσης αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.pameari.com και στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό της. Σε καμία περίπτωση τυχόν αποζημίωση για καθυστέρηση δεν μπορεί να υπερβεί τα ποσά που καταβάλλει η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής μη ασφαλισμένων αποστολών κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8 των παρόντων.

Άρθρο 4: Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) κάθε δήλωση του σχετικά με παρεχόμενα στοιχεία για την διακίνηση της αποστολής συμπεριλαμβανομένης ρητά και τυχόν δήλωση για το περιεχόμενο είναι αληθής και ακριβής, β) στο υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και διεύθυνση του παραλήπτη, γ) το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση του, δ) τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχει στην εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ είναι ακριβή και έχουν ληφθεί με νόμιμο τρόπο, διαφανή και αντικειμενικό, με συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων τόσο για την επεξεργασία τους, όσο και για τη διαβίβαση τους στην Εταιρεία, ε) επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης στο πλαίσιο της εκτέλεσης, της οποίας εμπίπτει και η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (sms/ e-mail) σχετικά με τη διακίνηση της αποστολής, στ) στην περίπτωση ταχυμεταφοράς εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες), δίδει ρητή συναίνεση στην εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ να διαβιβάσει δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΕ, μόνο για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, και επίσης ότι έχει λάβει ρητή συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων για την ταχυμεταφορά, ζ) να καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων καθώς και οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον χρέωση απαιτηθεί λόγω της φύσης του αντικειμένου.

Άρθρο 5: Η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι- φορτωτικές κ.λ.π.) μέχρι να εξοφληθεί.

Άρθρο 6: Η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ αναλαμβάνει ο αποστολέας.

Άρθρο 7: Η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, αντικαταβολών και μεταφορών και με μη έγγραφη (τηλεφωνική- ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόμενου στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. ως «αποστολέα».

Άρθρο 8: Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας μεταφερομένων, η ευθύνη της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, περιορίζεται έως το ποσό των 70,00 ΕΥΡΩ για έγγραφα και έως των 400,00 ΕΥΡΩ για δέματα σύμφωνα με την πραγματική αξία του περιεχομένου του. Ως πραγματική αξία του περιεχομένου της αποστολής νοείται για τα έγγραφα το κόστος επανέκδοσης, αντικατάστασης, αναπαραγωγής ή ανασύνταξης αυτών και για τα αντικείμενα το κόστος (καθαρή αξία- προ φόρου προστιθέμενης αξίας) επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών που αποδεικνύεται εκ των προσκομιζομένων από τον δικαιούχο παραστατικών, λαμβανομένου υπόψη του αντικειμένου κατά την παράδοση. Για τον υπολογισμό της πραγματικής αξίας δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπορική τους χρησιμότητα ή η τυχόν ιδιαίτερη αξία- χρησιμότητα που είχε το περιεχόμενο της αποστολής για τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Ο αποστολέας είτε ο εκάστοτε χρήστης των υπηρεσιών (παραλήπτης, εντολέα κλπ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω ανώτατα ποσά αποζημίωσης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και τυχόν αποζημίωσή του για ηθική βλάβη, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β’ 1412/10.6.2013). Ο αποστολέας δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανέκκλητα ότι προβαίνει σε άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές. Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν ανά αποστολή και δεν μπορούν να είναι υψηλότερα ακόμα και αν έχει τεθεί υπόψη της Εταιρείας από πριν ο ενδεχόμενος κίνδυνος. Η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των αποστολών και ως εκ τούτου ο αποστολέας αναγνωρίζει σε περίπτωση μη ασφάλισης της αποστολής του ότι η αξία του περιεχομένου της αποστολής καλύπτεται μέχρι τα παραπάνω ανώτερα ποσά, άλλως φέρει ο ίδιος την ευθύνη για το τυχόν υπερβάλλον της αξίας της. Για να καταβληθούν τα ως άνω ποσά στον δικαιούχο της αποζημίωσης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένη ευθύνη της Εταιρείας και ο δικαιούχος να έχει ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 13 των παρόντων. Ως δικαιούχος της αποζημίωσης λογίζεται ο αποστολέας και στην περίπτωση που κοινοποιηθεί στην Εταιρεία έγγραφη παραίτησή του ο παραλήπτης της αποστολής. Σε περίπτωση που το πρόσωπο αποστολέα και εντολέα για την διακίνηση της αποστολής διαφέρει ως δικαιούχος τυχόν αποζημίωσης που θα εγκριθεί θεωρείται αρχικά ο αναγραφόμενος στο συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς ως αποστολέας του ταχυδρομικού αντικειμένου, όχι ο εντολέας και σε περίπτωση έγγραφης παραίτησης του αναγραφόμενου ως αποστολέα ο παραλήπτης. Τα ανώτερα ποσά αποζημίωσης ισχύουν και για αποστολές με δηλωμένη αξία όταν δεν είναι ασφαλισμένες σύμφωνα με τα επόμενα. Επιπλέον, ανάλογα με την δηλούμενη από τον αποστολέα αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο που διακινείται εντός Ελλάδας μπορεί προαιρετικά να ασφαλίζεται για απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας που συνεργάζεται η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για ποσό μεγαλύτερο των παραπάνω αποζημιώσεων, με επιβάρυνση του χρήστη ίση με ποσοστό 0,6% επί της δηλούμενης αξίας του αντικειμένου. Για να γεννηθεί η αξίωση για το επιπλέον ποσό της αποζημίωσης το περιεχόμενο της αποστολής που απωλέσθη, εκλάπη ή χάθηκε πρέπει να είναι δηλωμένης αξίας, ασφαλισμένο για την αξία αυτή και να έχει καταβληθεί το πρόσθετο κόστος του ασφαλίστρου εμπροθέσμως. Στην περίπτωση που η αξία της αποστολής δεν έχει δηλωθεί και το αντίστοιχο πρόσθετο κόστος της ασφάλισης δεν έχει καταβληθεί η αξίωση δεν γεννάται. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης των υπηρεσιών (Εντολέας, Αποστολέας ή Τρίτος) προβεί σε ασφάλιση των διακινούμενων μέσω της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ αντικειμένων και σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία πέραν της συνεργαζόμενης με την Εταιρεία, δικής του επιλογής, η ευθύνη της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό των 70,00 ΕΥΡΩ για έγγραφα και των 400,00 ΕΥΡΩ για δέματα έναντι οποιουδήποτε συμπεριλαμβανομένης και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας. Στην περίπτωση που το υπό διακίνηση ταχυδρομικό αντικείμενο μέσω της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έχει ασφαλιστεί από τον χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρείας (Εντολέας, Αποστολέας ή Τρίτος) σε ασφαλιστική εταιρεία ή με ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιλογής του αυτός δηλώνει ότι εγγυάται στην εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρείας κατά της Εταιρείας (μεταφορέα) και είναι υπεύθυνος έναντι της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη επιλογής του.

Άρθρο 9: Η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης για οποιαδήποτε αποστολή και για οποιαδήποτε αιτία αν δεν έχει εξοφληθεί κάθε οικονομική υποχρέωση προς την εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ εμπρόθεσμα βάσει της προβλεπόμενης μεταξύ τους συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ασφαλίστρων. Η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση προς τον δικαιούχο με ποσά αποζημίωσης που οφείλονται από αυτόν(δικαιούχο) στην Εταιρεία.

Άρθρο 10: Ο χρήστης των υπηρεσιών ρητά δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις χρεώσεις των υπηρεσιών δυνάμει του τιμοκαταλόγου της Εταιρείας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.pameari.gr. Επίσης δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται δυνάμει του τιμοκαταλόγου ότι η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης της αποστολής (ΜΗΚΟΣ Χ ΥΨΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ σε εκατοστά / 5.000) είναι μεγαλύτερο από το βάρος ζυγίσματος τότε αποδέχεται ότι η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης στο πλαίσιο και των κανονισμών της ΙΑΤΑ.

Άρθρο 11: Για κάθε αποστολή μέσω της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και εφόσον πρόκειται για αντικείμενα, απαιτείται η συνοδεία από τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μεταφορά.

Άρθρο 12: Στην περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ενημερώνεται ο παραλήπτης με έγγραφη ειδοποίηση και προγραμματίζεται δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη ή τον αποστολέα. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή οριστικά η επίδοση του αντικειμένου  στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ακόμα και σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει, ενημερώνεται ο αποστολέας άμεσα και η αποστολή επιστρέφεται σ’ αυτόν με δική του χρέωση ανάλογη του κόστους επιστροφής, με την επιφύλαξη της εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία της. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον αποστολέα θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα και θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής τους.

Άρθρο 13: Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα γραφεία της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την Εταιρεία. Για επίλυση τυχόν διαφορών αυτή μπορεί να γίνει μέσω Φιλικού Διακανονισμού ή μέσω της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) Για κάθε διαφορά μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Για όσα δεν ορίζονται στο παρόν ισχύει ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον  Καταναλωτή της Εταιρείας (ΧΥΚ), ως αναρτημένος είναι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.taxydromiki.com. Ο χρήστης των υπηρεσιών της Εταιρείας δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όσων αναγράφονται στον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον  Καταναλωτή της Εταιρείας (ΧΥΚ) και τα αποδέχεται. Για τυχόν πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια για την εξυπηρέτησή τους στο καταστήματα της Εταιρείας τηλεφωνικά στο 22950.80020 αλλά και μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Άρθρο 14: Στην περίπτωση που ο αποστολέας κάνει χρήση του ειδικού συστήματος για την ηλεκτρονική έκδοση συνοδευτικού δελτίου ταχυμεταφοράς δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση χρήσης για την παράδοση ειδικής συσκευής εφοδιασμένης με το ηλεκτρονικά τηρούμενο πληροφοριακό σύστημα διακίνησης και παρακολούθησης των αποστολών, η ψηφιακά ληφθείσα υπογραφή του αποστολέα ή παραλήπτη μέσω της ειδικής συσκευής επέχει θέση υπογραφής του παρόντος.

Άρθρο 15: Οι χρήστες των υπηρεσιών της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, αποστολέας και παραλήπτης, δηλώνουν ότι τα τυχόν προσωπικά δεδομένα και η ηλεκτρονική υπογραφή που δίδονται στην εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης είναι ακριβή και συναινούν στην αποθήκευση και επεξεργασία τους από την εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στο ως άνω πλαίσιο.

Άρθρο 16:  Η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ διαθέτει Πολιτική Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. Το πλήρες κείμενο των ανωτέρω πολιτικών, η παρούσα σύμβαση και ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που διέπουν κάθε ταχυμεταφορά μέσω αυτής, ως είναι σε ισχύ καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους, δημοσιεύονται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.pameari.gr.


e-genius.gr ...intelligent web software